DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vedtekter

 

 

 

§1
Lokallagets navn er DIS-Hordaland og er organisert som et lokallag av DIS-Norge. DIS står for Databehandling i Slektsforskning.

§2
DIS-Hordalands formål er:

 • å skape et lokalt forum for databehandling i slekts- og personalhistorie og spre kunnskap om dette.
 • å stimulere slektsforskning i regionen.
 • å organisere og koordinere medlemmenes arbeider i forbindelse med dataregistrering av genealogisk kildemateriale samt å stimulere slikt arbeid.

   

§3
DIS-Hordaland er et nøytralt lokallag når det gjelder valg av software(slektsprogram) og hardware (maskintype) og har ingen økonomiske interesser i software og hardware m.v. DIS-Hordaland er religiøst og politisk nøytralt.

§4
Som medlem i DIS-Hordaland kan opptas privatpersoner. Alle medlemmer av DIS-Hordaland er automatisk medlem av DIS-Norge som også står for medlemsadministrasjonen. Innmelding oppnås enten ved: Skriftlig innmelding innlevert/innsendt til DIS-Hordaland eller ved innmelding via web-sidene til DIS-Norge/DIS-Hordaland. Utmelding skjer skriftlig på samme vis.
Et etablert medlemskap kan strykes dersom kontingenten ikke er betalt ved forfall.

§5
DIS-Hordaland blir, som et lokallag av DIS-Norge, overført midler fra DIS-Norge i henhold til DIS-Norges vedtekter. DIS-Hordaland kan ved møte, kursvirksomhet og andre aktiviteter i tråd med lokallagets formål skaffe seg ytterligere inntekter.

§6
DIS-Hordaland ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme. Varamedlem møter ved forfall til styret og ellers når styret finner det hensiktsmessig. Styret holder regelmessige møter. Varamedlem er stemmeberettigede når de møter for et styremedlem. Over styrets forhandlinger skal det føres protokoll. Avskrift av protokollen skal sendes samtlige styremedlemmer og varamedlemmer.
Styret forplikter foreningen utad ved underskrift av styrets leder og 1 styremedlem i fellesskap.

Styret velger representant til ekstraordinere landsmøter i DIS-Norge.

§7
Lokallagets virksomhet følger kalenderåret. Generalforsamlingen avholdes innen 1 mars og kunngjøres for medlemmer tilknyttet lokallaget med minst 6 ukers varsel. Forslag og saker som medlemmer tilknyttet lokallaget ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende 1 januar. Innkalling med dagsorden og bilag gjøres tilgjengelig for medlemmene med minst 14 dagers varsel. Kopi av innkalling med møtedokumenter sendes samtidig til DIS-Norge. DIS-Norge har anledning til å delta med en representant. Representanten har talerett på generalforsamlingen.

 • På generalforsamlingen er styret ansvarlig for at følgende saker fremlegges:
 • Valg av møteleder og referent
 • Styrets beretning om siste års virksomhet
 • Regnskap for siste kalenderår med budsjettforslag for inneværende år
 • Revisors beretning
 • Styrets ansvarsfrihet
 • Forslag fra medlemmer innkommet innen 1. januar

Generalforsamlingen velger:

 1. Styrets leder for 1 år
 2. 2 styremedlemmer for 2 år
 3. 2 varamedlemmer for 1 år
 4. Revisor
 5. Redaktør for 1 år
 6. En valgkomite på 2 medlemmer for 1 år
 7. Representant til landsmøtet i DIS-Norge (annenhvert år). Det bør også velges varamann. Ved forfall av de valgte representanter kan styret velge ny representant uten at denne må velges av generalforsamlingen. Gjenvalg kan finne sted.

   

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret eller når minst 1/5 av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkalling skal skje som for ordinær generalforsamling. Et medlem kan stemme med skriftlig fullmakt for inntil 1 annet medlem, for øvrig har de fremmøtte 1 stemme hver. Skriftlig fullmakt skal være registrert hos møteleder i forkant av møtet. Medlemmer med utestående kontingent kan ikke stemme. Styret fungerer som fullmaktskomité. Referat sendes medlemmer tilknyttet lokallaget samt DIS-Norge senest 3 måneder etter generalforsamlingen.

§8
Endring av disse vedtekter kan kun besluttes av en generalforsamling med 2/3 flertall. Forslagene skal stå i innkallingen til generalforsamlingen. Før vedtektsendringer trer i kraft, må de godkjennes av DIS-Norge.

§9
DIS-Hordaland kan oppløses ved forslag fremlagt og vedtatt på en generalforsamling, og uforandret fremlagt og vedtatt på en etterfølgende ekstraordinær generalforsamling når minst ¾ av de fremmøtte medlemmer på den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling stemmer for oppløsning. Det må gå minst tre måneder mellom generalforsamlingene. I slike avsteminger godtas ikke fullmakter. Ved oppløsning av lokallaget forvalter DIS-Norge eiendelene i samråd med den siste generalforsamlingen. Ved oppstart av nytt lokallag innen 5 år skal eiendelene tilbakeføres til dette.

§10
Det kan dannes lokale grupper som er undergrupper av lokallaget. Navnet på gruppen blir DIS-Hordaland og lokalgruppens navn under. Standard retningslinjer for disse blir utarbeidet av styret.

§11
DIS-Hordaland som frivillig organisasjon bidrar ikke med støtte til generell
registrerings og annet frivillig arbeid.