DIS-Norge
 
  English Norsk  

februar 2010

Ny kilde tilgjengelig på DIS-Hordaland

Renathe-Johanne Wågenes har skrevet av en militærbase som heter EXTRACT FRA 1708.

Dokumentasjon
Extract Ofver Lif-Batailonen af det Bergenhuuske Regimente, Paa de Døde og vacante som ved de 3de holdende hoved-munstringer ved hver Compagnie udj Indeværende aar Anno 1708 og har Compasered, hvilckes Lægd indestaar med de allernaadigste anordnede forphlegnings Penge som til Regimentz-Cassen skal svaris og ere til Fougden Seig??. Søren Glads District henhørende, Nemblig udj Nordhordlehns Fougderie Beliggende.
 
Kilde: Rentekammeret, Fogderegnskapet Nordhordland, Voss 1708
 
 

 

 

Innkalling Årsmøte i DIS-Hordaland

Det innkalles til Årsmøte i DIS-Hordaland onsdag 17. febr. 2010 kl 1900 på Kronstad Hovedgård, Bergen.

Dagsorden:

1. Åpning
2. Valg av møteleder og referent
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap m/revisors beretning
5. Ansvarsfrihet for styret
6. Budsjett for 2010
7. Vedtektsendring
8. Innkomne saker
9. Valg
10. Valg av representanter til Landsmøte 2010
11. Avslutning

Vel møtt

Bergen, 2. Februar 2010

Styret

Dokumenter til Årsmøtet:

Innkalling til årsmøtet 2010

Regnskap 2009

Revisjonsberetning 2009

Årsrapport 2009

Valgkomiteens forslag 2010

Punkt 7 Vedtektsendring